• WETGEVING

  PARTICULIERE BEVEILIGINGSWET

  Wet Inzake Particuliere Beveiligingsdiensten
  Staatsblad van 26 juni 2004
  Nummer: 25504
  Wet nummer: 5188
  Datum aanvaarding: 10.06.2004

  DEEL 1
  Algemene Bepalingen

  Doel
  ARTIKEL 1. — Het doel van deze wet is het bepalen van de principes en procedures in verband met het complementaire karakter van de openbare veiligheid voor de uitoefening van particuliere beveiligingsdiensten.

  Strekking
  ARTIKEL 2. — Deze wet heeft betrekking tot het verlenen van particuliere beveiligingsvergunningen en de controle en erkenning van de personen en instanties die deze service bieden.

  Particuliere beveiligingsvergunningen
  ARTIKEL 3. — De beveiliging van personen door gewapend personeel, de oprichting van een particuliere beveiligingseenheid of het dienen van beveiligingsdiensten aan bedrijven is afhankelijk van de toestemming van de gouverneur op basis van de beslissing van de particuliere beveiligingscommissie. In tijdelijke of noodsituaties zoals vergaderingen, concerten, shows en soortgelijke activiteiten; geld of waardevolle grondstof overdrachten kan de particuliere beveiligingsvergunning, zonder de beslissing van de comissie door de gouverneur worden verleend.

  Op basis van het verzoek van de personen en instellingen en door te kijken naar de noodzaak van bewaking en beveiliging , kan toestemming gegeven worden om beveiligingsdiensten te verstrekken door het personeel dat wordt ingezet voor dit doel, de oprichting van particuliere beveiligingseenheid onder de structuur van instellingen en bedrijven of toekenning van deze diensten aan beveiligingsbedrijven.

  Het feit dat een instelling een particuliere beveiligingseenheid heeft is geen belemmering om indien het nodig is ook service te nemen van beveiligingsbedrijven.

  De commissie is bevoegd te bepalen over de aard en de maximale hoeveelheid van het wapen en de apparatuur die de bewakings- en beveiligingspersoneel mogen bezitten en of dragen, en over fysische en instrumentele veiligheidsmaatregelen bij noodzakelijke gevallen.

  De internationale verplichtingen met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen op plaatsen zoals luchthavens en zeehavens zijn voorbehouden.

  De toepassing van particuliere beveiliging die anders is dan tijdelijke gevallen worden afgesloten met het besluit van de commissie en de goedkeuring van de gouverneur op voorwaarde dat de aanvraag ten minste een maand van tevoren is gemaakt.

   

  Particuliere beveiligingscommissie
  ARTIKEL 4. — De particuliere beveiligingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de provinciale politie directoraat, provinciale gendarmerie commandant, voorzitter van de Kamer van Koophandel, voorzitter van Kamer van Industrie om in opdracht van de gouverneur onder het voorzitterschap van een gouverneur plaatsvervanger om over particuliere beveiliging in de wet vermelde besluiten te nemen. In de provincies waar geen kamer van industrie is, neemt de vertegenwoordiger van de kamer van handel en industrie deel aan de commissie.

  De vertegenwoordiger van de persoon of instelling die een aanvraag heeft ingediend voor het verkrijgen van de particuliere beveiligingsvergunning of de annulering hiervan, woont als lid de bijbehorende vergadering van de commissie bij. Het comité neemt zijn besluiten met een meerderheid van stemmen, in het geval de stemmen staken, wordt de kant van de voorzitter beschouwd als de meerderheid, onthoudingen zijn niet toegestaan.

   

  Particuliere beveiligingsbedrijven
  ARTIKEL 5. — De particuliere beveiligingsbedrijven aan de dienst in het veld zijn onderworpen aan de vergunning van het ministerie van de Binnenlandse Zaken. Voor het verlenen van de vergunning voor deze activiteit, dienen de aandelen van het bedrijf op naam worden geschreven en het werkterrein moeten uitsluitend zijn voor bewaking en beveiliging. De particuliere beveiligingsbedrijven moeten binnen een maand in een schriftelijke vorm het ministerie en het gouverneurschap op de hoogte houden van hun afdelingen; de aandelenoverdracht moet binnen een maand aan het Ministerie vermeld worden.

  De oprichting van particuliere beveiligingsorganisatie door buitenlandse personen en de buitenlandse bedrijven die particuliere beveiligingsdienst dienen in Turkije is onderworpen aan het principe van wederkerigheid

  De in bepalingen (a) en (d) van artikel 10 van deze wet beschreven omstandigheden worden gezocht in de oprichters en directeuren van de particuliere beveiligingsbedrijven. Het is ook verplicht voor de bestuurders te zijn afgestudeerd aan een universiteit van 4 jaar, ze dienen aan de voorwaarde te voldoen die in bepaling (e) van artikel 10 van deze wet staat beschreven en dienen met succes de in artikel 14 van deze wet beschreven particuliere beveiliging basisopleiding te hebben afgerond.

  In het geval dat de gevraagde kwalificaties in de oprichters en de bestuurders verloren gaan, zal deexploitatievergunning worden afgeschaft, tenzij binnen twee maanden de gebreken zijn verholpen of deze oprichters en de bestuurders worden vervangen.

  De bescherming en beveiliging diensten die deze bedrijven zal zorgen voor derde personen, instellingen en organisaties worden uiterlijk een week voordat de dienst begint aan de betreffende Gouverneurschap meegedeeld. Er worden geen tijd eisen gezocht in de nood- en tijdelijke bescherming en veiligheidsdiensten.

   

  Aanvullende maatregelen
  ARTIKEL 6. — Burgerlijke bestuursautoriteiten zijn bevoegd voor toezicht op particuliere beveiligingsmaatregelen en om voor de openbare veiligheid extra maatregelen te nemen als het noodzakelijk is in de luchthavens, zeehavens, douane, stations en treinstations en dergelijke plaatsen waar sportwedstrijden, toneelvoorstellingen en soortgelijke activiteiten worden uitgevoerd.

  In termen van de oprichting van de openbare veiligheid, zijn de autoriteiten die worden gegeven aan de gouverneurs en district gouverneurs met de 5422 genummerde Provinciale Administratie wet voorbehouden. In het geval dat deze autoriteiten worden uitgevoerd, moeten de particuliere beveiliging unit en particuliere beveiligers de bevelen van de civiele administratie autoriteiten en de algemene politiechef gehoorzamen.

   

  DEEL TWEE
  Particuliere bewakers

  De autoriteiten van de particuliere bewakers
  ARTIKEL 7. — De autoriteiten van de particuliere bewakers zijn als volgt:
  a) Laten de personen die naar de gebieden waar particuliere bewakers zich vestigen voor bescherming en beveiliging , gevoelige deuren passeren, controle van dergelijke mensen met detectoren, het controleren van de goederen door middel van X-ray-apparaten of andere beveiligingssystemen.
  b) Controle van de identiteitskaarten, passeren van personen door de gevoelige deuren passeren, het controleren van mensen met detectoren, het controleren van de bezittingen door middel van X-ray-apparaten of andere beveiligingssystemen in bijeenkomsten, concerten, sportwedstrijden, toneelvoorstellingen en begrafenissen en bruiloften.
  c) Het arresteren en als gevolg van de arrestatie controlen in overeenstemming met het artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering met het nummer 1412.
  d) In hun missieveld arresteren en zoeken van mensen voor wie arrestatie, bewaring of overtuiging warrants bestaan.
  e) In hun missieveld kantoren en huizen betreden in het geval van natuurrampen, zoals brand, aardbeving en waarbij hulp wordt gevraagd.
  f) Controle van de identiteitskaarten, passeren van personen door de gevoelige deuren passeren, het controleren van mensen met detectoren, het controleren van de bezittingen door middel van X-ray-apparaten of andere beveiligingssystemen in het openbaar vervoer voorzieningen zoals luchthavens, havens, stations, treinstations en terminals
  g) Onder voorbehoud van onmiddelijke kennisgeving aan de politie , goederen in bewaring nemen die gerelateerd zijn aan misdaden, of kunnen bewijzen of kan leiden tot gevaar maar niet in verband zijn met een misdrijf.
  h) Verlaten en gevonden goederen in bewaring nemen.
  i) vangen van individuen met het doel ze te beschermen tegen gevaren qua hun lichaam of de gezondheid.
  j) bescherming van het delict en de bewijzen, met dit doel arresteren in overeenkomstig artikel 157 van het Wetboek van Strafvordering.
  k) Het gebruik van geweld in overeenstemming met het artikel 981 van het Turkse Burgerlijk Wetboek, artikel 52 van het verbintenissenrecht, clausules (1) en (2) van de paragraaf I van het artikel 49 van het Turkse Wetboek van Strafrecht.

  De bevoegdheid tot het houden en dragen van wapens
  ARTIKEL 8. — Het aantal en kwaliteiten van de vuurwapens voor worden bepaald door de commissie worden gehouden. Er mogen echter geen gewapende particuliere bewakers werken in scholen, medische voorzieningen, spel faciliteiten en op plaatsen waar alcoholische dranken worden geserveerd. Particuliere bewakers mogen hun wapens niet dragen in privé vergaderingen, sportwedstrijden, toneelvoorstellingen en soortgelijke activiteiten.

  De wapens en uitrusting die worden gebruikt voor bescherming en beveiligingsdiensten worden geleverd aan de betreffende persoon of organisatie. Particuliere beveiligingsbedrijven zijn niet toegestaan om vuurwapens te kopen of te houden. Echter wordt aan particuliere beveiligingsbedrijven bij overdracht van geld of waardevolle goederen, tijdelijke bescherming en veiligheidsdiensten en aan instellingen die voorzien in particuliere beveiligingstraining, en om in opleiding te gebruiken de toestemming gegeven om geweren te kopen, te gebruiken en te dragen met de beslissing van de commissie en de goedkeuring van de gouverneur.

   

  Missieveld
  ARTIKEL 9. — Deze bewakers mogen de autoriteiten die in artikel 7 staan beschreven gebruiken binnen hun missie periode en alleen in hun missieveld.

  Particuliere bewakers zijn niet toegestaan om met hun wapens uit hun missieveld te gaan. In de situaties die een route omvatten zoals het volgen van een verdachte van een toegewijde misdaad of bij een sterk vermoeden van een verdachte, het nemen van maatregelen tegen de aanvallen van buitenaf, de overdracht van geld of waardevolle goederen, bescherming van personen en begrafenis ceremonies, wordt deze route opgenomen in het missieveld. In dwingende situaties kan het zendingsveld door de beslissing van de Commissie verlengd worden.

  De incidenten waarbij de toestemming om geweld te gebruiken en te arresteren noodzakelijk zal zijn, wordt op de snelste manier aan de politie worden gemeld; de aangehouden persoon en de goederen worden onder controle gebracht en aan de politie geleverd.

   

  De voorwaarden waaraan de particuliere bewakers moeten voldoen
  ARTIKEL 10. — De volgende voorwaarden worden gezocht in particuliere bewakers:
  a) Een Turkse staatsburger zijn.
  b) afgestudeerd zijn an de middelbare school of een andere gelijkwaardige school.
  c) 18 jaar of ouder zijn.
  d) Met uitzondering van de nalatige feiten, niet te zijn veroordeeld tot en zware gevangenisstraf of een gevangenisstraf van meer dan zes maanden, of in afwijking amnestie heeft gekregen, niet is veroordeeld voor de misdaden tegen de staat, verduistering, ambtelijke corruptie, omkoping, diefstal, oplichting, misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte, frauduleus faillissement of consumptie smokkel of smokkelen van iets anders, corrumperen van de officiële biedingen en aankopen, verraden van de geheimen van de overheid, het maken van een oneigenlijke insinuaties aan een vrouw, seksuele intimidatie, molestering, verkrachting, ontvoering en vasthouden van een meisje, vrouw of kind, verzoek, als een tussenschakel voor prostitutie, drugsmisbruik en drugssmokkel.
  e) Niet te zijn uitgesloten van openbare diensten
  f) Geen lichamelijke of geestelijke ziekte hebben die hem/haar zou verhinderen / zijn / haar taak te vervullen.
  g) De particuliere beveiliging basisopleiding als beschreven in artikel 14 met succes gevolgd te hebben.

   

  Werkvergunning
  ARTIKEL 11. —  Beveiligingsonderzoeken van degenen die zullen worden aangesteld als particuliere bewakers en degenen die zullen werken als bestuurders in de particuliere beveiligingsbedrijven of particuliere beveiliging leerbedrijven worden uitgevoerd door de Gouverneur. Werkvergunningen worden door de Gouverneur voor een periode van vijf jaar afgegeven aan mensen met positieve resultaten van het onderzoek, op voorwaarde dat ze met succes de in artikel 14 van deze wet beschreven particuliere beveiliging basisopleiding voltooien. Voor particuliere bewakers die geen vuurwapens zullen gebruiken wordt alleen een archiefonderzoek gedaan. Veiligheidsonderzoeken archiefonderzoeken worden binnen een maand afgerond.

  De particuliere bewakers die beginnen met werken worden door de werkgevers binnen 15 dagen aan de Gouverneur meegedeeld.

  Voor vernieuwing van de werkenlicenties, moet de veiligheidsonderzoek positief zijn en de particuliere beveiliging vernieuwingsopleiding die wordt beschreven in artikel 14 van deze wet moet met succes worden afgerond.

  Indien de gevraagde kwalificaties in de particuliere bewakers zijn verloren, zullen de werkvergunningen afgeschaft worden.

  Voor degenen die met pensioen zijn gegaan van de politie of de gendarmerie en voor degenen die met hun eigen wil ontslag hebben genomen na het werken in de politie of gendarmerie voor niet minder dan vijf jaar, zal geen enkele voorwaarde van particuliere beveiliging basisopleiding worden gezocht voor een periode van vijf jaar na hun pensionering of ontslag.

   

  Identiteitskaart
  ARTIKEL 12. — Identiteitskaarten zullen door de Gouverneur aan de particuliere bewakers uitgegeven worden. Bij de identiteitskaart wordt de voor- en achternaam van de bewaker aangegeven en of hij/zij wapens draagt.

  Identiteitskaarten worden gedragen aan de kraag zodanig dat het toegankelijk is voor iedereen tijdens de missietijd in het missieveld. De particuliere bewakers die hun identiteitskaart niet dragen kunnen hun autoriteiten die worden beschreven in artikel 7 van deze wet niet oefenen.

  Die particuliere bewakers die ontslag hebben genomen worden door de werkgevers binnen vijftien dagen aan de Gouverneur meegedeeld.

  Kleding
  ARTIKEL 13. — De particuliere bewakers dragen uniformen op hun missie velden en binnen hun missie periode. De commissie kan wanneer het nodig is toestemming geven om burgerkleding te dragen tijdens de uitvoering van hun werk bij een bepaalde functie of instelling.

  Opleiding
  ARTIKEL 14. — De basis particuliere beveiliging opleiding bestaat uit theoretische, praktische en wapens opleiding en zal worden ingericht als 120 uren opleiding; de vernieuwingsopleiding zal worden ingericht als niet minder dan 60 uur training. Voor degenen die zijn afgestudeerd aan dergelijke afdelingen aan de universiteiten met veiligheid afdelingen (faculteit of school voor beroepsonderwijs) of die veiligheid afdelingen (faculteit of school voor beroepsonderwijs) kunnen openen, wordt behalve wapensopleiding geen eisen gesteld aan particuliere beveiliging training, voor een periode van vijf jaar.

  Particuliere beveiliging training kan voor een vergoeding, met toestemming van het ministerie zowel door het Ministerie van Binnenlandse Zaken als door particuliere organisaties voor de opleiding worden verstrekt. Voor de oprichters en directeuren van de organisaties die particuliere beveiligingstraining geven, worden in de derde paragraaf van het artikel 5 beschreven kwalificaties gezocht.

  Het karakter, programma van de particuliere beveiligingstraining en de kwalificaties die worden gezocht in de trainers en opleidingscentra en ook de uitgangspunten en de procedures met betrekking tot de vaststelling van de bevoegdheden die zullen voortvloeien uit de training worden geregeld op basis van de wetten.

  Vergoeding
  ARTIKEL 15. — Particuliere bewakers die tijdens in deze wet genoemde uitvoeringen gewond zijn geraakt, of een lichamelijk handicap hebben opgelopen of aan de rechtmatige erfgenamen van de particuliere bewakers die zijn overleden zal schadevergoeding worden betaald. Het bedrag bepaald binnen de grenzen en beginselen in overeenstemming met de arbeidsovereenkomst of de CAO-onderhandelingen overeenkomst. Echter, waar de rechter voor de betaling van een hoger bedrag aan schadevergoeding heeft besloten, wordt het bedrag overeenkomstig de arbeidsovereenkomst of in het collectieve werkovereenkomst verrekend.

  De vergoeding moet worden betaald in overeenstemming met de bepalingen van de eerste paragraaf niet kan worden verbonden met andere vergoedingen in het kader van het 4857 genummerde Arbeidsrecht .

  Particuliere bewakers die tijdens in deze wet genoemde uitvoeringen gewond zijn geraakt, of een lichamelijk handicap hebben opgelopen of aan de rechtmatige erfgenamen van de particuliere bewakers die zijn overleden zal schadevergoeding worden betaald; het hoogste bedrag van arbeidscontracten, collectieve arbeidsovereenkomsten of in overeenstemming met wet nr. 2330 van Vergoeding in Contacten en Maandelijkse Salaris wordt uitbetaald als schadevergoeding.

  DEEL DRIE
  Verbodsbepalingen en sancties

  Het verbod op het gebruik van individuen in niet plicht situaties
  ARTIKEL 16. — De particuliere beveiligingsdiensten personeel kan niet worden toegepast in andere dan de in de wet beschreven bescherming en veiligheidsdiensten.

  Stakingsverbod
  ARTIKEL 17. — De particuliere beveiligingsdiensten personeel kan niet deelnemen aan stakingen.

  Verbod op ontzetting plicht
  ARTIKEL 18. — De particuliere bewakers kunnen niet worden verwijderd uit zijn ambt te wijten aan uitsluitingen.

  De gerechtelijke misdrijven en straffen
  ARTIKEL 19. — De gerechtelijke misdaden en straffen die worden voorgeschreven in de huidige wet zijn als volgt:
  a) De personen of de directeuren van de organisaties die particuliere bewakers in dienst nemen zonder in artikel 3 van deze wet beschreven schriftelijke particuliere beveiligingstoestemming, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan een periode van zes maanden en een zware boete van zes miljard Turkse Lira.
  b) De personen of de directeuren van de organisaties die particuliere beveiligingsdiensten uit voeren zonder dat ze in artikel 5 van deze wet beschreven operationele schriftelijke toestemming hebben, die personen of de directeuren van de organisaties die particuliere bewakers in dienst nemen zonder in de artikel 3 van deze wet beschreven particuliere beveiliging schriftelijke toestemming, en directeuren van de organisaties en instellingen die particuliere beveiligingsopleiding geven zonder in de artikel 14 van deze wet beschreven particuliere beveiliging schriftelijke toestemming in de artikel 14 van deze wet worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste een periode van één jaar en een zware boete van 20 milyard Turkse Lira. Personen die op deze manier zijn veroordeeld kunnen geen oprichter of bestuurder worden van een particuliere beveiligingsbedrijd of in een particuliere beveiliging opleidingscentrum.
  c) Personen, organisaties en instellingen die personen in dienst nemen voor wie geen werklicentie als particuliere bewakers wordt gegeven in overeenstemming met artikel 11 van deze wet zullen worden veroordeeld tot zware boetes van 3 milyard Turkse Lira. In het geval dat deze gewapend werkzaam waren, zullen zij veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van niet meer dan een periode van zes maanden en een zware boete van 6 milyard Turkse Lira voor elke werknemer.
  d) Personen, organisaties en instellingen die particuliere bewakers zonder een aansprakelijkheidsverzekering beschreven in artikel 21 van deze wet in dienst nemen, zullen worden veroordeeld met een zware boete van 3 milyard Turkse Lira voor elke werknemer.
  e) De personen en directeuren van de organisaties en instellingen die announcments of advertenties met betrekking tot de particuliere beveiligingsdiensten of particuliere beveiliging training hebben gemaakt zonder een schriftelijke toestemming beschreven in deze wet, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste een periode van zes maanden en met een zware boete van tien milyard Turkse Lira.

  Administratieve misdaden en straffen
  ARTIKEL 20. — De administratieve misdaden en straffen die worden voorgeschreven in de deze wet zijn als volgt:
  a) De particuliere beveiligingsbedrijven die niet het bijbehorende gouverneurskantoor in kennis hebben gesteld van de particuliere beveiligingsdiensten aan andere personen, organisaties en instellingen binnen de in artikel 5 genoemde termijn zullen worden veroordeeld met een zware administratieve boete van één miljard Turkse Lira voor elke melding.
  b) De personen en directeuren van de organisaties en instellingen die dat extra maatregelen nemen die geëist zijn door de burgerlijk bestuursautoriteiten in overeenstemming met artikel 6, zal worden veroordeeld met een administratieve boete van twee miljard TL.
  c) De particuliere bewakers die de stakingsverbod geschreven in artikel 17 overschrijden, die hun vuurwapens gebruiken in strijd met deze wet of buiten het missieveld of die hun particuliere beveiligingsidentiteitskaarten laten gebruiken door iemand anders worden veroordeeld met een administratieve boete van één miljard Turkse Lira. De werklicenties van deze personen worden afgeschaft. Deze personen kunnen niet meer dienen als particuliere bewakers.
  d) Personen en directeuren van de organisaties, instellingen en bedrijven die de in overeenstemming met artikel 22 gevraagde en vastgestelde tekortkomingen niet verhelpen worden veroordeeld tot een administratieve boete van twee miljard Turkse Lira.
  e) Personen, organisaties en instellingen die particuliere bewakers in dienst nemen voor om een werk te verrichten anders dan bescherming en veiligheidsdiensten worden veroordeeld met een administratieve boete van één miljard Turkse Lira voor elke daad.
  f) Degenen die in paragraaf 2 van artikel 11 en in paragraaf 3 van artikel 12 beschreven meldingen niet op tijd hebben vervuld worden veroordeeld met een administratieve boete van één miljard Turkse Lira

  De in het onderhavige artikel voorgeschreven administratieve geldboetes worden opgelegd door de hoogste burgerlijke autoriteit van de wijk. De besluiten met betrekking tot de geldboetes worden bekend gemaakt aan de betrokken partijen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Relateren van de Officiële Mededelingen nummer 7201. Bezwaar tegen zulke boetes kunnen met de bevoegde administratieve rechter worden ingediend uiterlijk zeven dagen na de datum van de bekendmaking. Bezwaren zorgen er niet voor om uitvoering van boetes te voorkomen. Het bezwaar, wordt in onvermijdelijke gevallen, door het onderzoeken van de document zo spoedig mogelijk afgesloten. Voor beslissingen op het bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de provinciale administratieve rechtbank. De beslissingen van de provinciale administratieve rechtbanken zijn definitief.

  De administratieve boetes die in overeenstemming met de huidige wet zijn gegeven, worden na kennisgeving aan de relevante gouverneurskantoor of wijksgouverneurskantoor in overeenstemming met de 6183 genummerde wet op de Verzameling van Staatsvorderingen verzameld door het Ministerie van Financiën.

  DEEL VIER
  Diverse Bepalingen

  Particuliere veiligheid aansprakelijkheidsverzekering
  ARTIKEL 21. — Bestuursorganen en particuliere beveiligingsbedrijven zijn verplicht een particuliere veiligheid aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met als doel het vergoeden van schades die de particuliere bewakers in dienst kunnen toebrengen aan derden.

  De principes en procedures met betrekking tot de particuliere veiligheid aansprakelijkheidsverzekering worden bepaald door de Turkse staatssecretariaat van financiën.

  De particuliere veiligheid aansprakelijkheidsverzekering voorgeschreven in het onderhavige artikel worden geleverd door de verzekeringsmaatschappijen die gemachtigd zijn om te werken in de gerelateerde branche in Turkije. Deze verzekeringsbedrijven hebben recht om de particuliere veiligheid aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De verzekeringsmaatschappijen die niet aan deze verplichting gehoorzamen zullen worden onderworpen aan een administratieve boete van acht miljard Turkse Lira door de Turkse staatssecretariaat van financiën. Bepalingen van paragraaf twee van artikel 20 worden toegepast voor het verzamelen van de boetes en voor de bezwaren tegen de boete.

  Controle
  ARTIKEL 22. — Het ministerie van Binnenlandse Zaken en gouverneurskantoren mogen toezicht houden op de particuliere beveiligingseenheden, particuliere beveiligingsbedrijven en particuliere beveiliging opleidingscentra. De aard, de omvang, de procedure en de beginselen van het toezicht zal worden bepaald met de wetten.

  Het is verplicht voor de betrokken personen, organisaties, instellingen en bedrijven om tekortkomingen als gevolg van het toezicht binnen de gegeven periode verhelpen.

  De exploitatievergunningen van bedrijven en private onderwijsinstellingen worden geannuleerd als blijkt dat ze buiten hun doel optreden of als ze geïdentificeerd zijn als een bron van misdaad. De oprichters en directeuren van de bedrijven en organisaties waarvan de operationele toestemming worden afgeschaft kunnen geen oprichters en bestuurders in de particuliere beveiligingsbedrijven of particuliere beveiliging training organisaties worden.

  Handhaving van de boetes
  ARTIKEL 23. — De particuliere bewakers worden in het handhaven van het Turkse wetboek van strafrecht geacht als ambtenaren.

  Degenen die misdaden plegen tegen de particuliere bewakers tijdens de dienst zal worden veroordeeld op dezelfde manier als wanneer zij een misdaad tegen de ambtenaren hebben gepleegd.

  Licentiekosten
  ARTIKEL 24. — Voor operationele toestemmingen aan de particuliere beveiligingsbedrijven en de particuliere beveiliging opleidingsorganisaties moet tien miljard Turkse Lira gegeven worden, voor werkvergunning aan de particuliere bewakers moet tweehonderd miljoen Turkse Lira gegeven worden. De licentievergoedingen worden ontvangen en gedeponeerd in de vastgoedfonds.

  De toepassing van herwaarderingstarief
  ARTIKEL 25. — De zware boetes in artikel 19, de administratieve boetes in artikel 20, de bestuurlijke boetes in artikel 21, de bedragen met betrekking tot de licentiekosten in artikel 24 van deze wet zal elk jaar worden verhoogd in overeenstemming met de herwaardering tarieven bepaald in overeenstemming met de Belastingdienst Procedure wetnummer 213.

  Reglement
  ARTIKEL 26. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, İçişleri Bakanlığınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılır.

  Afgeschafte wet
  ARTIKEL 27. — De 22.7.1981 gedateerde en 2495 genummerde wet betreft beveiligen en verstrekken van veiligheid aan organisaties en instellingen is afgeschaft.

  TIJDELIJKE ARTIKEL 1. — Op de datum dat de huidige wet in werking treedt, zal worden aangenomen dat toestemming wordt gegeven voor particuliere beveiliging aan de particuliere beveiligingsorganisaties die opgericht zijn in overeenstemming met wetnummer 2495 en op deze manier worden werkvergunningen uitgegeven aan beveiligingsmedewerkers voor een periode van vijf jaar.

  Effectiviteit
  MADDE 28. — De artikelen 19 en 20 van deze wet zal negen maanden na de bekendmaking van de wet in werking treden, de andere artikelen wordent van kracht op de publicatiedatum van de wet.

  Handhaving
  ARTIKEL 29. — Deze wetbepalingen worden door de Raad van Ministers afgedwongen.